Tepelné izolace, zateplovací systémy a fasáda

Tepelné izolace

Tepelná izolace minimalizuje únik tepla z objektu. V současné době je možné si vybrat ze široké škály různých materiálových bází izolantů. Za standardní lze považovat pěnové polystyreny (EPS), extrudované polystyreny (XPS), minerální vlákna (MW). Dále se stále více prosazují izolace z polyisokyanurátu (PIR) nebo třeba fasádní desky z fenolické pěny KOOLTHERM K5. U vybraných konstrukcí lze tepelnou izolaci použít i ke zlepšování jejich akustických parametrů. Při volbě druhu a dimenze tepelné izolace je nutno provést tepelně technické posouzení skladby a definovat všechny ostatní požadavky jako požární odolnost, mechanickou odolnost a objemovou hmotnost izolace.

Zateplovací systémy a fasáda

Obvyklá skladba zateplovacích systémů se realizuje z lepicí hmoty k přilepení vrstvy tepelné izolace. Dále může být izolace do nosného pokladu kotvena mechanickými kotvícími prvky (hmoždinkami). Na tepelné izolaci se následně vytváří výztužná vrstva ze stěrkovací hmoty a výztužné tkaniny. Jako finální povrchová úprava se nejčastěji používají povrchové úpravy z omítek.