Hydroizolace a odvodňovací systémy

Hydroizolace

Hlavním úkolem hydroizolace je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby. Hydroizolace dělíme podle umístění ve stavbě. Na plochých střechách se nejčastěji uplatňují vodotěsnící vrstvy z jednoho nebo více natavitelných pásů vyrobených z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS, popřípadě z oxidovaného asfaltu a hydroizolační vrstvy z fólií, především z měkčeného PVC. Dále sem patří hydroizolace vnější stěnové konstrukce v nadzemní a podzemní části objektu. Rozlišujeme ještě hydroizolace spodní stavby a hydroizolace bazénů. Nedílnou součástí hydroizolačních vrstev je i systémové příslušenství, mezi které patří například odvodňovací a odvětrávací prvky.

Odvodňovací systémy

Liniovým odvodněním je míněno sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč, například do kanalizace. Toto sběrné zařízení má tvar linie a může být umístěno napříč nebo podélně daného odvodňovaného území. Liniové odvodňovací systémy jsou vhodné pro instalaci ve všech typech povrchů – všechny typy dlažeb, živičné i betonové plochy. Na rozdíl od bodového odvodnění pomocí vpustí lze u liniového odvodnění spádovat odvodňovanou plochu pouze ve směru k odvodňovacímu žlabu a není nutné spádovat jednotlivé úseky ploch ke vpustím. Liniový odvodňovací žlab může být veden podél odvodňované plochy (na krajnici, u obrubníku …) nebo uprostřed s oboustranným spádováním plochy směrem ke žlabu. Žlab vede oproti bodovému odvodnění vodu až k místu napojení systému na kanalizaci. Nemusí se tedy budovat síť přípojek podzemní dešťové kanalizace.